English | Bangla
সম্মেলন কক্ষ এবং মিটিং রুম
সম্মেলন কক্ষ এবং মিটিং রুম
বিভিন্ন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি মিটিং কক্ষের মধ্যে মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ, ফ্যাক্স, সাউন্ড সিস্টেম, ডাইনিং এবং মিটিং এ চা-কফি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।
 
সম্মেলন কক্ষ এবং মিটিং রুম                                  ধারণক্ষমতা                                     প্রকার
কনফারেন্স রুম                                               ৩৫ খেকে ৫০ জন                           চেয়ার-টেবিল

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
মাঝারি মিটিং রুম                                            ২৫ থেকে ৩৫ জন                          চেয়ার- টেবিল

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ছোট মিটিং রুম                                               ২৫ জন                                       মেঝে (কুশন)
 
আমাদের কর্মক্ষেত্র